A debreceni Csokonai Színház előadása

Helyszín: Horváth Árpád Stúdiószínház
Időpont: 2015. március 16., 22 óra

Jegyek a Csokonai Színház jegypénztárában és a www.jegymester.hu oldalon kaphatók egységesen 2000 Ft-os áron.

A nézőtér befogadóképessége: 44 fő.

Az előadásról

Akar-Akarki_webA költői nyelvezetű drá­mai szö­veg a mo­ra­li­tás­drá­mák kö­zép­ko­ri ha­gyo­má­nyát tá­maszt­ja föl. A válságba jutott fogyasztói társadalom torz tükrét tartja elénk. Ebbe belenézve nem magunkat látjuk, hanem Akár Akárkit, egy olyan tömegembert, akinek nem lévén más lehetősége, saját testét dobja piacra. A darab a jelenkor erkölcsi és morális válságát tárja föl a brechti elidegenítés módszertanával.

„Nyolc példázatot látnak itt ma este,
a színpadon ma testet ölt nyolc beste
bűn, vagyis inkább csak a puszta tévedés,
és a tragédia helyén lesz kényszerült nevetés.
Mert az élet immár elbeszélhetetlen
sorsként, inkább csak mint ismeretlen
kimenetelű és értelmű eseménysor,
és talán összefüggéstelen is néha néhol.”
(Borbély Szilárd: Akár Akárki)

Ámoralitás, ír­ja a mű­fa­ji meg­ha­tá­ro­zás, elő­re je­lez­ve, hogy ezek­ből a tör­té­ne­tek­ből, éle­tek­ből és ha­lá­lok­ból ki­ve­szett már az is­ten­hit, a mo­rál, a szo­li­da­ri­tás, el­fe­lej­tő­dött már az el­mú­lás té­nyé­vel va­ló kö­te­le­ző szem­be­né­zés, il­let­ve a szem­be­sü­lés az élet­utak ed­di­gi stá­ci­ó­i­val, amely fel­adat pe­dig a ré­gi mo­ra­li­tá­sok­ban szo­kás és kö­ve­tel­mény volt. En­nek a nyolc epi­zód­ból ál­ló, ön­ma­gá­ba vis­­sza­ka­nya­ro­dó tör­té­net­sor­nak a sze­rep­lői vagy fa­tá­lis vé­let­len mi­att hal­nak meg, vagy le­szá­mo­lás­ban, dur­va ki­vég­zés­ben pusz­tul­nak el. Az élet­ben mar­adot­tak pe­dig mint a sze­me­tet, úgy hagy­ják ott az út szé­lén a ha­lot­ta­kat, il­let­ve vagy ki­foszt­ják zse­be­i­ket, vagy gyá­ván, pá­nik­sze­rű­en sza­ba­dul­nak meg a kí­nos konc­tól, a hul­lá­tól.”

(Radnóti Zsuzsa: A titokzatos Borbély Szilárd-drámák)

Fotógaléria

Fotó: Máthé András

slide_deszka_2015 v2

Szereposztás

zenés-táncos amoralitás

Újhelyi Kinga

Kiss Gergely Máté

Pál Hunor

Steuer Tibor

 

Színpadi zenészek
Antal Barbara és Pető Áron

Koreográfus
Katona Gábor

Díszlet és jelmez
Kiss Beatrix

Zeneszerző
Horváth Károly

Zenei asszisztens
Kunsági István

Vetítés
Jóvér Csaba

Tetoválás
Sáfrány Imre

Ügyelő
Sárkány Gyula

Súgó
Varga Nikolett

Rendezőasszisztens
Léka Dóra

Rendező
Árkosi Árpád

 

Az előadás időtartama: 1 óra 50 perc, szünet nélkül

Térkép betöltése...
DÁTUM / IDŐPONT HELYSZÍN MŰFAJ

2015/03/16 hétfő


22:00


Horváth Árpád Stúdiószínház, Debrecen

Borbély Szilárd: Akár Akárki